artykuł nr 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.) na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego. Za udział w procedurze przetargowej z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

 

obrazek
artykuł nr 2

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamawiający Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
obrazek
artykuł nr 3

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.) na świadczenie usług transportowych na rzecz drużyn trakcyjnych i konduktorskich zamawiającego na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

artykuł nr 4

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa pięciu fabrycznie nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)”

Realizacja zadania została sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówienu.pdf 162.469 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie-faks,tel.pdf 73.148 KB
SIWZ.pdf 7.913 MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.pdf 851.600 KB
Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne.pdf 7.132 MB
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy.pdf 6.595 MB
Załącznik Nr 1 do Umowy Protokół przekazania do eksploatacji.pdf 639.124 KB
Załącznik Nr 2 do Umowy Harmonogram dostaw.pdf 190.872 KB
Załącznik Nr 3 do Umowy Zawartość dokumentacji technicznej.pdf 750.529 KB
Załącznik Nr 4 do Umowy Protokół odbioru technicznego.pdf 571.237 KB
Załącznik Nr 5 do Umowy Pakiet naprawczy.pdf 180.811 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki techniczne dla odbieraka prądu ezt.pdf 399.956 KB
Załącznik Nr 5 do SIWZ Zakłócenia w sieci trakcyjnej generowane przez falowniki główne i pomocnicze.pdf 452.361 KB
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz zrealizowanych dostaw.pdf 310.548 KB
Załącznik Nr 7 do SIWZ Oświadczenie o udostępnieniu wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, zdolności finansowych.pdf 344.705 KB
Informacja o odwołaniu - wezwanie do przystąpienia.pdf 405.842 KB
Odwołanie NEWAG.pdf 5.041 MB
Informacja o odwołaniu - wezwanie do przystąpienia 2.pdf 412.186 KB
Odwołanie STADLER BUSSNANG AG.pdf 18.254 MB
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.pdf 344.904 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf 87.329 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf 74.759 KB
wyjaśnienia SIWZ.pdf 4.220 MB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 04 02 2011r.pdf 145.724 KB
Modyfikacja SIWZ przedłużenie terminu składania ofert.pdf 10.120 MB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 181.561 KB
Informacja o odwołaniu, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf 429.436 KB
Odwołanie NEWAG S.A.pdf 4.911 MB
Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.pdf 362.936 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 28.02.2011r..pdf 85.063 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowane.pdf 73.410 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ 1.459 MB
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - do edycji 123.500 KB
Informacja o wyborze.pdf 905.614 KB
Informacja o wyborze.pdf 1.153 MB
artykuł nr 5

 

 

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. informuje o udzieleniu wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizację w systemie „projektuj i buduj” zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3”.  
Załączniki:
Wyjaśnienia cz.1 592.186 KB
Wyjaśnienia cz.2 641.154 KB
Wyjaśnienia cz.3 607.998 KB
Wyjaśnienia cz.4 420.279 KB
artykuł nr 6

Przedłużenie terminu składania ofert

 

   Mając na uwadze zgłaszane przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ, w postępowaniu na realizację w systemie „projektuj i buduj” zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3” oraz przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nowy termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu 05.11.2010r. o godz. 10.00. SIWZ w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.
artykuł nr 7

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na realizację w systemie „projektuj i buduj”  zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3”.

Za zainteresowanie procedurą przetargową z góry serdecznie dziękujemy.
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 73.032 KB
SIWZ KD-AZ-35-2010.pdf 213.588 KB
Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf 52.571 KB
Załącznik Nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf 70.861 KB
Zalacznik Nr 3 do SIWZ - projekt umowy.pdf 180.645 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf 32.998 KB
Załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf 33.195 KB
Załącznik Nr 6 do SIWZ - wielkość zatrudnienia.pdf 30.090 KB
Załącznik Nr 7 do SIWZ - wykaz narzędzi.pdf 30.177 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór gwarancji należytego wykonania umowy.pdf 60.933 KB
Załącznik Nr 1 do Umowy.pdf 28.154 KB
Załącznik Nr 2 do Umowy.pdf 31.378 KB
Załącznik nr 3 do Umowy.pdf 55.740 KB
Załącznik Nr 4 do Umowy.pdf 30.141 KB
00_SYTUACJA.pdf 419.629 KB
01_RZUT PIWNICY.pdf 166.559 KB
02_RZUT PARTERU.pdf 176.911 KB
03_RZUT 1 PIĘTRA.pdf 169.768 KB
04_RZUT 2 PIĘTRA.pdf 177.223 KB
05_RZUT PODDASZA.pdf 177.670 KB
06_RZUT DACHU.pdf 101.207 KB
07_PRZEKRÓJ I-I.pdf 123.534 KB
08_PRZEKRÓJ II-II.pdf 116.251 KB
09_ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf 112.828 KB
10_ELEWACJA ZACHODNIA.pdf 103.441 KB
11_ELEWACJA WSCHODNIA.pdf 119.942 KB
_OPIS KONCEPCJI.pdf 103.471 KB
_OPIS KONCEPCJI_KONSERWATOR.pdf 4.378 MB
01_PZT.pdf 391.057 KB
02_RZUT PIWNICY.pdf 157.474 KB
03_RZUT PARTERU.pdf 158.561 KB
04_RZUT 1 PIĘTRA.pdf 171.130 KB
05_RZUT 2 PIĘTRA.pdf 157.942 KB
06_RZUT PODDASZA.pdf 128.632 KB
07_ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf 853.394 KB
08_ELEWACJA ZACHODNIA.pdf 557.707 KB
09_ELEWACJA WSCHODNIA.pdf 697.247 KB
Opis stanu istniejącego1.pdf 2.065 MB
Opis stanu istniejącego2.pdf 5.212 MB