artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka działajaca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku dla zakupu pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach projektu "Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego dla obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej" Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Postępowania.

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do złożenia propozycji cenowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.) na opracowanie dla projektu "Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej":

a) Studium wykonalności,

b) Wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013

- zgodnie z treścią załączonej Instrukcji.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego "podprogowego" na świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Zasady prowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w Instrukcji postępowania.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie normy prawnej wywodzonej z przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 133 ust. 1 z zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi dostawy w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego

obrazek
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jeden. ze zm.) na dostawę oleju opałowego. Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy. 

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu osobowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie normy prawnej wywodzonej z treści przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 133 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.).

artykuł nr 7

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Załączniki:
Zaproszenie.pdf 315.230 KB
artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu fabrycznie nowego samochodu osobowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie normy prawnej wywodzonej z treści przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 133 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.).

artykuł nr 9

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nieprzekraczającej progów unijnych na świadczenie usługi wykonania materiałów reklamowych, zgodnie z informacją zawartą w treści załącznika.

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty 792.913 KB
artykuł nr 10

ZMIANA INSTRUKCJI

Zamawiający dokonuje modyfikacji Instrukcji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nieprzekraczającej równowartości progów unijnych na świadczenie usługi wykonania materialów promocyjnych dla Zamawiającego prowadzonego w oparciu o normy prawne wywodzone z treści przepisu art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.)oraz  postanowieniami Uchwały Nr 4/0414/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. Zarządu Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy w sprawie zasad postępwoania w przypadku udzielania zamówień sektorowych poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 styycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
Modyfikacja Instrukcji 808.535 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.). Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy

obrazek
Ogłoszenie o zamówieniu
artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający - Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych PU3 autobusów szynowych. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 133 ust. 1 ustaw...

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Remont wraz z przebudową wnętrza istniejącego budynku magazynowo – biurowego” zgodnie z załączoną  SIWZ wraz z jej załącznikami.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

SIWZ-zalaczniki:

kolejedolnoslaskie.eu/przetargi/120517/SIWZ-zalaczniki.zip

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.


Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.   

 

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi dowozu drużyn pociągowych zgodnie z poniższą Instrukcją Postępowania.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.