artykuł nr 6

Przedłużenie terminu składania ofert

 

   Mając na uwadze zgłaszane przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ, w postępowaniu na realizację w systemie „projektuj i buduj” zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3” oraz przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nowy termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu 05.11.2010r. o godz. 10.00. SIWZ w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.
artykuł nr 7

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na realizację w systemie „projektuj i buduj”  zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3”.

Za zainteresowanie procedurą przetargową z góry serdecznie dziękujemy.