artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju napędowego do autobusów szynowych. Za udział w przedmiotowej procedurze wszystkim zainteresowanym z góry serdecznie dziękujemy.

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie projektu oraz wykonanie materiałów reklamowych wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego, albo umieszczeniem lub montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA”

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania ?Dostawa jedenastu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji zadań przewozowych przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.?

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.07.3013 r. o godz. 13:53 zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Nazwa: PL-Legnica, Nr: 2013-103764).

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę kompletnego systemu sprzedaży usług przewozowych dla Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści postępowania oraz wydłużenia terminu składania ofert.