artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "Dostawa nakładek stykowych węglowych ADD (z systemem powietrznym) do odbieraków prądu 160 EC do Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 36WEa".

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: Spacer wirtualny po pojazdach/pojeździe zakupionych/ym w ramach projektu zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego powyzej "progów unijnych" w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych. 

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania publicznego sektorowego powyzej "progów unijnych" w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi ubezpieczenia komunikacyjnego, mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości  nie przekraczającej równowartości progów unijnych  na usługę pn.: Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej Wałbrzych Miasto, zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.