artykuł nr 1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamawiający Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
obrazek