artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie normy prawnej wywodzonej z przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 133 ust. 1 z zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi dostawy w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego

obrazek