artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do złożenia propozycji cenowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.) na opracowanie dla projektu "Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej":

a) Studium wykonalności,

b) Wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013

- zgodnie z treścią załączonej Instrukcji.