artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka działajaca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku dla zakupu pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach projektu "Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego dla obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej" Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Postępowania.