artykuł nr 1

Majątek

Wysokość kapitału zakładowego: 117 060 000,00 zł (sto siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłacony.