artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Opracowanie kompletnego Wniosku o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem będzie zakup 13 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektryc...
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE i 36WEa".
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

   Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania pn. Działania promocyjne w ramach realizacji projektu pn."Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej"  zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

   Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania pn.  Działania promocyjne w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

  Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania audyt zewnętrzny projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.