artykuł nr 1

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.) na świadczenie usług transportowych na rzecz drużyn trakcyjnych i konduktorskich zamawiającego na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.