artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z załączoną dokumentacją.