artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kolejowego przewoznika osób. Warunki dotyczące przebiegu przedmiotowego postępowania określają załączniki do niniejszego ogłoszenia.