artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

   Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania pn. Działania promocyjne w ramach realizacji projektu pn."Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej"  zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.