artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka działajaca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku dla zakupu pięciu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach projektu "Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego dla obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej" Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Postępowania.

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do złożenia propozycji cenowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.) na opracowanie dla projektu "Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej":

a) Studium wykonalności,

b) Wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013

- zgodnie z treścią załączonej Instrukcji.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego "podprogowego" na świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Zasady prowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w Instrukcji postępowania.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie normy prawnej wywodzonej z przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 133 ust. 1 z zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi dostawy w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego

obrazek
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jeden. ze zm.) na dostawę oleju opałowego. Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.