artykuł nr 6

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Załączniki:
Zaproszenie261 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Dostawa czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez rozbudowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"  

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu bankowego w związku z realizacją projektu pn. "Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej".