artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający - Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych PU3 autobusów szynowych. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 – tekst jeden. ze zm.).

Za zainteresowanie procedurą przetargową z góry serdecznie dziękujemy.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z załączoną dokumentacją.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kolejowego przewoznika osób. Warunki dotyczące przebiegu przedmiotowego postępowania określają załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

 Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego poniżej progów o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn.:

Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Zgorzelcu

artykuł nr 5

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Załączniki:
Zaproszenie.pdf230 KB