artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający - Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych PU3 autobusów szynowych. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 – tekst jeden. ze zm.).

Za zainteresowanie procedurą przetargową z góry serdecznie dziękujemy.