artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający - Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych PU3 autobusów szynowych. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 – tekst jeden. ze zm.).

Za zainteresowanie procedurą przetargową z góry serdecznie dziękujemy.
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 161.682 KB
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 192.983 KB
SIWZ 20.551 MB
DSU 1 18.575 MB
DSU 2 18.380 MB
DSU 3 16.314 MB
DSU 4 3.360 MB
Wyjaśnienia do SIWZ 4.374 MB
Załączniki do SIWZ do edycji 27.468 KB
Unieważnienie postępowania 469.938 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z załączoną dokumentacją.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kolejowego przewoznika osób. Warunki dotyczące przebiegu przedmiotowego postępowania określają załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

 Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego poniżej progów o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn.:

Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Zgorzelcu

artykuł nr 5

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Załączniki:
Zaproszenie.pdf 230.376 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju napędowego do autobusów szynowych. Za udział w przedmiotowej procedurze wszystkim zainteresowanym z góry serdecznie dziękujemy.

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie projektu oraz wykonanie materiałów reklamowych wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego, albo umieszczeniem lub montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA”

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania ?Dostawa jedenastu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji zadań przewozowych przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.?

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.07.3013 r. o godz. 13:53 zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Nazwa: PL-Legnica, Nr: 2013-103764).

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę kompletnego systemu sprzedaży usług przewozowych dla Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści postępowania oraz wydłużenia terminu składania ofert.

artykuł nr 11

Zmiana Instrukcji Postępowania na usługę pn. : Sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej: w Bolesławcu

obrazek
Załączniki:
Zmiana Instrukcji Postępowania 287.029 KB
artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu: "Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań dla potrzeb komunikacji podmiejskiej". Projekt, o którym mowa powyżej jest współfinansowany ze środków U...

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego poniżej progów o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn.:

Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Bolesławcu