artykuł nr 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.) na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego. Za udział w procedurze przetargowej z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

 

obrazek
artykuł nr 2

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamawiający Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
obrazek
artykuł nr 3

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.) na świadczenie usług transportowych na rzecz drużyn trakcyjnych i konduktorskich zamawiającego na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

artykuł nr 4

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa pięciu fabrycznie nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)”

Realizacja zadania została sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówienu.pdf162 KB
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie-faks,tel.pdf73 KB
SIWZ.pdfMB
Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.pdf852 KB
Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne.pdfMB
Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt umowy.pdfMB
Załącznik Nr 1 do Umowy Protokół przekazania do eksploatacji.pdf639 KB
Załącznik Nr 2 do Umowy Harmonogram dostaw.pdf191 KB
Załącznik Nr 3 do Umowy Zawartość dokumentacji technicznej.pdf751 KB
Załącznik Nr 4 do Umowy Protokół odbioru technicznego.pdf571 KB
Załącznik Nr 5 do Umowy Pakiet naprawczy.pdf181 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki techniczne dla odbieraka prądu ezt.pdf400 KB
Załącznik Nr 5 do SIWZ Zakłócenia w sieci trakcyjnej generowane przez falowniki główne i pomocnicze.pdf452 KB
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz zrealizowanych dostaw.pdf311 KB
Załącznik Nr 7 do SIWZ Oświadczenie o udostępnieniu wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, zdolności finansowych.pdf345 KB
Informacja o odwołaniu - wezwanie do przystąpienia.pdf406 KB
Odwołanie NEWAG.pdfMB
Informacja o odwołaniu - wezwanie do przystąpienia 2.pdf412 KB
Odwołanie STADLER BUSSNANG AG.pdf18 MB
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.pdf345 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf87 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf75 KB
wyjaśnienia SIWZ.pdfMB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 04 02 2011r.pdf146 KB
Modyfikacja SIWZ przedłużenie terminu składania ofert.pdf10 MB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane182 KB
Informacja o odwołaniu, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf429 KB
Odwołanie NEWAG S.A.pdfMB
Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.pdf363 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 28.02.2011r..pdf85 KB
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowane.pdf73 KB
Wyjaśnienia treści SIWZMB
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - do edycji124 KB
Informacja o wyborze.pdf906 KB
Informacja o wyborze.pdfMB
artykuł nr 5

 

 

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. informuje o udzieleniu wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizację w systemie „projektuj i buduj” zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych nieruchomości przy ul. Hutników 3”.